Slutrapport från arbetsgruppen om sociala medier på bibliotek

socialamedierkonferens_redArbetsgruppen för sociala medier fick 160311 i uppdrag av Biblioteksrådet att utvärdera de insatser som arbetsgruppen gjort under den tidsperiod som arbetsgruppen varit verksam, 2010-2016. Under maj månad skickade vi ut en enkät, med frågor kring bibliotekens användning av och förhållningssätt till sociala medier. Enkäten skickades ut till tidigare deltagare på arbetsgruppens olika evenemang samt till annan bibliotekspersonal i länet via Regionbibliotekets kontaktlistor. Vi fick in 56 svar. En kompletterande enkät med tre frågor skickades ut i juni, den besvarades av 33 stycken. Det här materialet bygger på svar från de båda enkäterna. Enkäterna innehöll frågor kring två större områden. Det ena vi ville undersöka var om biblioteken finns i sociala medier och i så fall i vilka kanaler. Vi ville även samla in tankar kring bibliotekens syften och mål med att finnas i sociala medier, och kring olika dilemman som den digitala närvaron kan föra med sig. Det andra området som vi ställde frågor om var om respondenterna har kännedom om biblioteksrådet och dess arbetsgrupp för sociala medier, om de tagit del av några av de insatser som arbetsgruppen gjort och vilka effekter dessa i så fall gett. Enkätsvaren visar att respondenterna mer eller mindre känner till arbetsgruppen för sociala medier. Några stycken har deltagit och följt arbetsgruppens blogg och facebooksida sedan start, men det stora flertalet har deltagit på någon konferens och följt blogg och Facebook mer sporadiskt. I ett samtal uttryckte en person sin syn på värdet av arbetsgruppen för sociala medier och dess arbeten med följande ord:

”såvitt jag vet så finns det ingen annan aktör som så kontinuerligt bevakar och reflekterar dessa områden,på så sätt har ni varit en viktig kunskapskälla. ”

Vi kan konstatera att arbetsgruppen genom konferenser, blogg och facebookssida har lyft många aspekter kring sociala medier och digitala perspektiv. Skapat sammanhang och kontinuitet kring komplexa områden. Eftersom dessa områden ständigt förändras och utvecklas har förhållningssättet varit att just följa och bevaka de områden som för tillfälligt är aktuella. Innehållet på konferenserna speglar det som var aktuellt just det året. Arbetsgruppen har ägnat ett ganska omfattande arbete åt att bevaka och planera konferensernas innehåll. Ambitionsnivån har varit att ha med både praktiska exempel och forskning kring sociala medier. I ganska hög grad har vi lyckats med detta på våra konferenser.

Sociala medier är dock en ganska liten del av de digitala områdena. Många frågor som är aktuella inom området sociala medier är i hög grad frågor som är aktuella mer generellt för biblioteken, såsom integritet, yttrandefrihet, upphovsrätt, MIK (Medie- och informationskunnighet). Flera respondenter uttrycker en önskar om att deras egna bibliotek har ett mer medvetet och strategiskt arbetssätt kring det digitala biblioteket där sociala medier ingår som en del. Här finns angelägna områden och frågor att diskutera, där vi har mycket att lära av varandra. Hur detta görs och av vem är dock relevant att diskutera. Vi avslutar därför arbetsgruppens arbete med sociala medier. Biblioteksrådet i Stockholms län fortsätter att tänka vidare kring hur de ska arbeta vidare med dessa områden.  Med detta inlägg säger vi hej då och tack för de gångna åren. Läs mer om arbetsgruppen sist i det här inlägget.

Ett urval enkätfrågor och enkätsvar

56 personer svarade på enkäten. 86% av de svarande biblioteken använder sociala medier, 3% finns inte i sociala medier medan 10% har sociala medier men är inte så aktiva eller planerar att komma igång i olika kanaler. Den vanligaste kanalen är Facebook, tätt följd av Instagram.

enkat

Anser du att biblioteken ska finnas i sociala medier och i så fall varför?

På denna fråga framkom många olika svar. De flesta anser att biblioteken bör finnas i sociala medier. Motiveringarna till varför är snarlika varandra. De handlar om att vara i de kanaler som finns, dels för att puffa för verksamheter som pågår på bibblan men även för att sprida digitalt innehåll. Några ser värdet av lärande och omvärldsbevakning via sociala medier för sin egen del som biblioteksmedarbetare. Andra pekar på möjligheten att bygga relationer med bibliotekens användare via sociala medier. Nedan finns ett urval av svar.

 • Biblioteken bör kommunicera via de kanaler där de kan nå/möta sina målgrupper (oavsett om det rör sig om användare, beslutsfattare eller andra bibliotek). Viktigt att man tar reda på vilka kanaler det är, och exakt vilka sociala medier. Om det är sociala medier, ja då bör biblioteken vara aktiva där.
 • Jag anser att det är bra men i någon mån sekundärt. Ofta handlar det om att prioritera resurser och då måste man tänka långsiktigt. Startar man en blog eller twittrar så måste det ske kontinuerligt och under längre tid. Vi har satsat på hemsida-nyhetsbrev i första hand men anser att Facebook är ett mycket bra komplement för att snabbt kommunicera saker som händer under veckan.
 • Ja. Det ökar tillgängligheten, särskilt grupper som kanske inte har för vana att använda kommunala hemsidor. Dessutom händer det då och då att folk skickar frågor över Facebook. Vidare finner jag mycket värdefull information från kollegor på andra bibliotek i sociala medier; det är en källa till inspiration.
 • Ja, om det finns personal som har det i sin tjänst och kan samordna, stödja och fortbilda vid uppgradering av lokala system osv. Inget som vi ska göra kvällstid mellan 21-22 eller lediga helger!
 • Ja. Vi ser bl a i webbstatistiken att besökssiffran till bibliotekets webbplats ökar markant och sociala medier engagerar rätt många följare.
 • Ja, men bara i de fall det känns relevant för det enskilda biblioteket och det finns ett klart genomtänkt syfte och möjlighet att avsätta den tid, och det engagemang som krävs för att det ska bli bra. Det kan vara ett bra sätt att visa upp och snabbt nå ut med vad som sker i biblioteket, skapa dialog och inhämta synpunkter, fånga upp nya användare med mera.

Vilka frågor och dilemman kring sociala medier och bibliotek är aktuella för er i nuläget? 

Här framkom många olika tankar, behov och utmaningar. Biblioteken pekar på vikten av ökad kunskap inom en rad områden såsom MIK, upphovsrätt, filterbubblor, integritet, framgångsrik kommunikation och vilka på biblioteken som arbetar med sociala medier och hur organisationen kring detta bör byggas upp. Flera pekar även på vikten av att ha en strategi kring sociala medier som är en del av bibliotekets långsiktiga arbete. Några enkätsvar:

 • Vi får inte ta för givet att alla använder sociala medier och helt förlita sig på dessa som informationskanaler. Man vill gärna visa vad som händer på biblioteket samtidigt som det är viktigt att hålla sig till riktlinjer om att inte visa ansikten på barn tex – detta kan ibland kännas som en svår balansgång.
 • Integritetsfrågorna som övervakningsfrågorna – spårbarheten, algoritmerna, sociala graferna aktualiserar: dilemmat att både vara närvarande i sociala medier, bidra till ökad digital delaktighet och samtidigt säkra den digitala integriteten i våra egna tjänster + i bibliotekens verksamhet för ökad digital delaktighet. Med tanke på den negativa utvecklingen av Internet idag, med ökad kontroll och övervakning av företag och stater, känns det inte rimligt att oreflekterat introducera medborgare till potentiellt integritetskränkande sociala medier.
 • Att använda sociala medier utifrån uppdrag och vision. Det blir mest information och boktips. Skulle vilja använda sociala medier på ett mer nyanserat sätt.
 • Det är att få fler i personalen att engagera sig i det, men framför allt att nå ut till fler medborgare.
 • Utvärdering av vårt arbete med sociala medier – når vi ut, till vem når vi, får arbetet med sociala medier någon effekt?
 • Integritet – vår och våra användares. Information om sökkritik och filterbubblor. Upphovsrättsliga frågor.

Tack till alla ni som medverkade i enkäten.

algoritmer Olof Sundin föreläste om Algoritmernas logik 160202.

Presentation av arbetsgruppen 2010-2016

Arbetsgruppen bildades 2010 då Biblioteksrådet i Stockholms län via Regionbibliotek Stockholm i samverkan med Ekerö kultur & bibliotek anordnade en heldagsworkshop om sociala medier. Syftet var att diskutera strategier och policy för sociala medier på biblioteken. En ny konferens arrangerades 2012 på Södertörns högskola då kommunikation och interaktion stod i fokus. 2014 anordnades ytterligare en konferens med inriktning integritet och juridik, samt en heldag 2015 som tog upp frågor kring normkritik, bilder och ungas digitala närvaro. Våren 2016 ordnades en halvdag om algoritmer och filterbubblor.

Biblioteksrådets arbetsgrupp Sociala medier på biblioteken har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet, deltagarna har skriftat genom åren men flera har varit representanter från de bibliotek som ingått i Biblioteksrådet. Regionbiblioteket har genomgående varit sammankallande. Arbetsgruppen har gemensamt omvärldsbevakat, diskuterat aktuella frågor och teman, bloggat och planerat. Det stora värdet har varit den samverkan och fortbildning som skett över biblioteksgränserna där vi har haft mycket att lära av varandra. Ett koncept som vi tror är värdefullt för Biblioteksrådets fortsatta arbete inom nya områden.

Deltagarna har bestått av representanter från Regionbibliotek Stockholm, Ekerö kultur & bibliotek, Stockholms universitetsbibliotek, Bibliotek Botkyrka, Riksdagsbiblioteket, Södertörns Högskolebibliotek, Blackebergs gymnasium, Handelshögskolans bibliotek och Bibliotek Sundbyberg.

Om Biblioteksrådet För att utveckla en bra samverkan mellan olika bibliotek i länet bör samverkansformerna formaliseras genom inrättandet av ett regionalt biblioteksråd. Biblioteksrådet träffas tre gånger per år med representanter från landstingets kulturförvaltning, folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, bibliotek inom Stockholms läns landsting och Regionbibliotek Stockholm. Syftet med rådet är att initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och annat som ger samverkansvinster. I rådets arbete bör frågor av nationell, regional och lokal karaktär beaktas.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s